• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


NOTIEK PLEIKŠŅU CIEMA LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDE

FaceBook  

Skype Picture 2022 01 24T12 46 20 024Z

Viens no lokālplānojuma darba uzdevumiem ir ielu sarkano līniju (aizsargjoslu) noteikšana un adresācijas piešķiršana. Lai varētu piešķirt adreses, ielām tika doti nosaukumi (skatīt kartē zemāk).

Prasības adresācijai nosaka Ministru kabineta 08.12.2015 noteikumi Nr. 698 “Adresācijas noteikumi”. Pamatojoties uz minēto noteikumu 9. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām. Visi Pašvaldības lēmumi par adreses maiņu tiek nosūtīti Valsts zemes dienesta Adrešu reģistram (turpmāk tekstā – Adrešu reģistrs) izmaiņu reģistrēšanai. Informācija no Adrešu reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski un automātiski tiek nodota Nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmai un Valsts vienotajai datorizētajai Zemesgrāmatai. Kas nozīmē, ka informācija par nekustamā īpašuma adreses maiņu (bez nekustamā īpašuma īpašnieku līdzdalības) tiek ievadīta arī Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā un Zemesgrāmatā, nemainot pārējo informāciju par nekustamo īpašumu (t.sk., Zemesgrāmatas nodalījuma numuru, īpašuma nosaukumu, kadastra numuru, platības, īpašnieku, apgrūtinājumus, nostiprinātos aizliegumus, hipotēkas u.c. informāciju).
Adrešu reģistra informācijas sistēmas aktualizēto informāciju vēlāk saņem arī visi valsts reģistri un iestādes, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu (tajā skaitā Valsts ieņēmumu dienests, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (uztur Iedzīvotāju reģistru, kura datus izmanto arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra), Lauku atbalsta dienests, Valsts augu aizsardzības dienests, VA “Lauksaimniecības datu centrs”, Nodarbinātības valsts aģentūra, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas Pasts u.c. iestādes). Tātad adrese automātiski tiek mainīta arī iedzīvotāju reģistrā un personām nav nepieciešams savu dzīvesvietu deklarēt atkārtoti.
Iedzīvotājiem par adreses maiņu jāinformē tikai tās iestādes, ar kurām ir nodibinātas tiesiskās attiecības (noslēgti līgumi) un kuras adreses maiņas fakts var interesēt, piemēram, SIA “Tet”, AS "Latvenergo", bankas un citus uzņēmumus. Par adreses maiņu jāpaziņo arī personām, ar kurām notiek personiskā un lietišķā sarakste, lai vēstule garantēti sasniedz savu adresātu. Vienlaikus norādām, ka kredītiestādēm, kurām par labu ieķīlāts nekustamais īpašums, kam pēc pašvaldības domes iniciatīvas mainīta adrese, nav tiesiska pamata prasīt, lai ieķīlātā nekustamā īpašuma adreses maiņas dēļ tiktu grozīts kredīta līgums, kā rezultātā tiek mainītas kredīta procentu likmes vai kā citādi palielinātu kredītņēmēja izdevumus. Aicinām iedzīvotājus būt uzmanīgiem un labprātīgi šādiem grozījumiem nepiekrist.
VAI ADRESES MAIŅAS GADĪJUMĀ ĪPAŠNIEKAM IR JĀVEIC DOKUMENTU MAIŅA?
Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 32. punkts nosaka, ka, ja adrese mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma, atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti, kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz speciālais normatīvais akts. Vairumā gadījumu, kad tiek mainīta adrese, normatīvie akti neparedz obligātu īpašumtiesību un citu dokumentu nomaiņu. Līdz ar to dokumenti (piemēram: zemesgrāmatu apliecības, zemes robežu plāni, līgumi, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība u. c. dokumenti), kas izdoti līdz adreses maiņai un kuros fiksēta iepriekšējā adrese, joprojām ir spēkā.
Turklāt zemesgrāmatu apliecībās kā īpašuma unikālais identifikators ir norādīts kadastra numurs, kas pie adreses maiņas netiek mainīts. Ja dokumentu īpašnieks vēlas, viņš var veikt to maiņu vai aktualizāciju, bet tas nav obligāti un pašvaldība šādus izdevumus nesegs.
Vēršam uzmanību, ka adreses maiņas gadījumā ieroču īpašniekiem un turētājiem (tai skaitā medniekiem) jāvēršas Valsts policijā un jāiesniedz iesniegumus par atkārtotas ieroču glabāšanas atļaujas izsniegšanu. Uz iesnieguma pamata tiks sagatavota atkārtota ieroču glabāšanas atļauja atbilstoši jaunajai ieroču glabāšanas vietai (adresei). Par atkārtotu atļaujas izsniegšanu jāmaksā valsts nodeva 4,27 EUR apmērā. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, aicinām konsultēties ar Valsts policijas inspektoru pa tālruni 64603514.
KĀ ADRESES MAIŅAS GADĪJUMĀ RĪKOTIES UZŅĒMUMIEM UN SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICĒJIEM?
Juridiskajām personām (komersantiem) par adreses maiņu ir jāinformē Uzņēmumu reģistrs, iesniedzot iesniegumu (pieteikumu – 18. veidlapa). Adreses maiņa Uzņēmumu reģistrā ir bez maksas, ja tiks sniegta atsauce uz pašvaldības lēmumu par adreses maiņu vai adrese ir mainījusies normatīvo aktu regulējuma izmaiņu dēļ. Papildu informāciju var iegūt, zvanot uz Uzņēmumu reģistra konsultatīvo tālruni 67031703.
Vienlaikus aicinām saimnieciskās darbības veicējus (nodokļu maksātājus), kuriem Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk tekstā – VID) saimnieciskās darbības veikšanas vieta vai struktūrvienības adrese ir reģistrēta nekustamajā īpašumā, kuram ar lēmumu mainīta adrese, VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā “Publiskojamo datu bāze” vai savā lietotāja profilā Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) pārliecināties, vai attiecīgā nekustamā īpašuma adrese ir mainīta. Gadījumā, ja minētā adrese nav mainīta, lūdzu, informējiet par to VID. Nekādas papildu izmaksas saistībā ar adreses maiņu VID datu aktualizēšanā nepiemēro. Tiem komersantiem, kuri izmanto kases aparātu, jānodrošina attiecīgu izmaiņu veikšana kases aparāta programmatūrā un jāvēršas pie kases aparāta apkalpojošā dienesta. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, aicinām vērsties VID, izmantojot EDS sadaļu “Sarakste ar VID”, kā arī zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000.
Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka augstāk minētās darbības būs realizējamas, tikai tad, kad Pleikšņu ciema lokālplānojums stāsies spēkā. Šajā brīdī notiek tā izstrāde, bet tuvākajā laikā tiks pieņemts lēmums par lokālplānojuma 1. redakcijas apstiprināšanu un sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu, kuras laikā iedzīvotāji varēs izteikt savu viedokli par dokumentā iestrādātajiem risinājumiem.
Ja ir nepieciešama sīkāka informācija, lūdzam vērsties Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļā pie teritorijas plānotājas Tatjanas Kārklinieces pa tel. 64607205 vai rakstot e-pastā: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ielas Centībā
Ielas Cerībā un Zvaigznē
Ielas Dainā
Ielas Dzintars dārzā
Ielas Dzirkstelē
Ielas Rītausmā
Ielas Rožlejās
Ielas Uzvarā
Ielas Veselībā

 

AFIŠA

 MA2

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Aptaujas reuzltati

Identitātes Grāmata 2021


OZOLAINES KARTE


Gramatas Kampishki muza logo


 

zirgi beksos
VPG Ambient 
 
 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022