Projekta "PuMPuRS" aktualitātes Liepu pamatskolā

FaceBook  

pumpursŠajā mācību gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, Maltas vidusskolas struktūrvienībā Liepu pamatskolā tika īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001) jeb “PuMPuRS”. Projekta ietvaros atsevišķiem skolēniem bija iespēja apmeklēt papildus individuālās nodarbības mācību priekšmetos, kuru apguve sagādāja grūtības.

Katram skolēnam tika izveidoti individuālie plāni, kas saskaņoti ar skolas administrāciju, pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem. Pamatojoties uz apzinātajiem riskiem, šie skolēni saņēma papildus individuālas konsultācijas. Pedagogi centās pielietot dažādas mācību metodes, kuras veicināja pozitīvu rezultātu vairākos mācību priekšmetos. Šī mācību gadā 1.semestrī projektā piedalījās 7 skolēni no 3. līdz 9.klasei un konsultācijas sniedza 6 pedagoģi. Skolēniem projekta ietvaros tika sniegtas individuālās konsultācijas sekojošos mācību priekšmetos: latviešu, krievu, angļu valodā un matemātikā.
Individuālais darbs labvēlīgi ietekmējis izglītojamo darbu stundu laikā, radīja skolēniem lielāku pārliecību par sevi, uzlaboja mācību sasniegumu dinamiku. Gandrīz visi skolēni labprāt apmeklēja šīs nodarbības, kuru rezultātā paaugstinājās viņu zināšanu līmenis un uzlabojās sekmes mācībās.

Gaļina Bogdanova,
Maltas vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskolas "PuMPuRS" koordinatore

  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” norise Maltas vidusskolas struktūrvienībā Liepu pamatskolā.

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022