• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Konkurss “SKAISTA MUNA TĀVA SĀTA...”

FaceBook  

Logo Konkurs

Rēzeknes novada pašvaldības
2022. gada konkursa “SKAISTA MUNA TĀVA SĀTA...”
NOLIKUMS

1. Konkursa organizētājs

Konkursu “SKAISTA MUNA TĀVA SĀTA...” (turpmāk – Konkurss) organizē Rēzeknes novada pašvaldība, sadarbībā ar novada pārvaldēm.

2. Konkursa mērķi un uzdevumi

2.1. Konkursa mērķi
2.1.1 Veicināt Rēzeknes novada pagasta teritorijas sakoptību un attīstību;
2.1.2. Rosināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību savas darba un dzīves vietas sakopšanā un
kultūrvides veidošanā;
2.1.3.Motivēt pagasta iedzīvotājus būt atbildīgiem par sava īpašuma sakopšanu;
2.1.4. Popularizēt konkursa uzvarētāju pieredzi un sasniegumus.

2.2. Konkursa uzdevums ir noskaidrot sakoptākos objektus šādā nominācijā:
2.2.1. Sakoptākais viensētu pagalms;
2.2.2.Ciemata teritorijā esošo privātmāju un daudzdzīvokļu māju apbūve.

 3. Konkursa dalībnieku pieteikšanas veids un laiks

3.1. Dalību konkursā var pieteikt jebkura fiziska vai juridiska persona, t.sk. iedzīvotājs, īpašuma īpašnieks, apsaimniekotājs vai pilnvarotā persona par savu vai citu īpašumu. Piesakot citas personas īpašumu konkursam, jāsaņem īpašnieka rakstveida piekrišana (Nolikuma 1.pielikums).
3.2. Konkursa dalībnieku pieteikšanas laiks ir no 2022. gada 3. maija līdz 31. maijam.

 4. Konkursa norises laiks un vieta:

4.1.Konkurss tiek organizēts no 2022. gada 3. maija līdz 1. jūlijam.
4.2. Konkurss norisinās divās kārtās.
• Katra pagasta izveidota komisija izvērtē savas pagasta pieteiktās saimniecības un izvirza labākās konkursa otrajai kārtai.
• Novada apvienību komisija izvērtē pieteiktās saimniecības un nosaka uzvarētāju – galvenās balvas ieguvēju.

5. Vērtēšanas komisija

5.1. Pagastu vērtēšanas komisiju izveido pagastu pārvaldes vadītājs, apvienību vērtēšnas komisiju izveido apvienību pārvaldes vadītājs.
5.2. Komisija īpašumu vērtē tikai ar īpašnieka, valdītāja vai citas pilnvarotas personas atļauju un viņa klātbūtnē.
5.3.Vērtēšanas procedūras laikā komisija ir tiesīga fotografēt un filmēt vērtējamo objektu, iegūtos materiālus izmantot noslēguma pasākumā, ievietot vietējā pašvaldības informatīvajā izdevumā un citos saziņas līdzekļos tikai ar īpašnieka, valdītāja vai citas pilnvarotas personas atļauju.
5.4. Rēzeknes novada apvienības komisijas no pagastu pārvalžu izvērtētajiem uzvarētājiem izvirza vienu (1) Galvenās balvas ieguvēju.

 6. Vērtēšanas procedūra

6.1.Katrs komisijas loceklis aizpilda tabulu par katru objektu (Nolikuma pielikums Nr.2), vērtējumu apliecinot ar savu parakstu. Maksimālais punktu skaits – 50
6.2.Pretendentu vērtējums notiek pēc punktu sistēmas:
6.2.1.Kopskats (ēku, pagalma, iebraucamā ceļa, dārza izvietojums, to iekļaušanās apkārtējā
vidē) –maksimālais punktu skaits 10;
6.2.2.apzaļumošana (zāliens, koku, dekoratīvu stādījumu izvietojums, celiņi) - maksimālais
punktu skaits 10;
6.2.3.Atpūtas vietas (mazās arhitektūras formas, ūdens tilpnes) – maksimālais punktu skaits 10;
6.2.4.Atkritumu savākšana – maksimālais punktu skaits 5;
6.2.5.Karoga masts vai karoga turētājs – maksimālais punktu skaits 5;
6.2.6.Īpašuma nosaukuma noformējums, pastkastīte - maksimālais punktu skaits 5;
6.2.7.Papildus punkti – maksimālais punktu skaits 5.
6.3.Par konkursa uzvarētāju tiek atzīts tas dalībnieks, kurš nominācijā saņēmis visvairāk punktus.
6.4. Objektu vērtēšana dabā notiek no 2022.gada 1. jūnija līdz 1.jūlijam.

7. Apbalvošana

7.1.Konkursa Galvenās balvas ieguvējiem no katras pagastu apvienības tiek pasniegta mākslinieču apvienības V.I.V.A glezna ar uzvarētāja īpašuma attēlojumu, kas taps Rēzeknes novada mākslas plenēra ietvaros.
7.2.Visiem dalībniekiem tiks piešķirti Pateicības raksti un specbalvas.
7.3.Uzvarētāju apbalvošana notiek Rēzeknes novada dienu pagastu apvienību noslēguma pasākumā. Maltas apvienība Rēzeknes novada dienu svinēs 30.jūlijā Bekšu ciemā.

8. Konkursa ierobežojumi

8.1. Konkursā netiek vērtētas komisijas locekļu sētas un privātmājas.
8.2. Konkursā var piedalīties iepriekšējo gadu konkursa dalībnieks. Galvenās balvas ieguvēji nākošā gada konkursā nepiedalās.

 Rēzeknes novada kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne

 

Konkursa PIETEIKUMS šeit.

Nominācijas un vērtēšanas kritēriji

Logo ramis

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Identitātes Grāmata 2021


OZOLAINES KARTE


Gramatas Kampishki


80 muza logo


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana

ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022